സഹകരണ ബാങ്ക്‌കളിൽ 122 ഒഴിവുകൾ

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സഹകരണ ബാങ്ക്, സംഘം എന്നിവയിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സംസ്ഥാന സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 122 ഒഴിവുണ്ട്. 106 ഒഴിവ് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് / കാഷ്യർ തസ്തികയിൽ. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി – 2, സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ – 4, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപറേറ്റർ -10 എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഒഴിവുകൾ. പ്രായം: 18 – 40. പരീക്ഷാ ബോർഡ് നടത്തുന്ന ഒഎംആർ പരീക്ഷയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട സഹകരണ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. അപേക്ഷ … Read more

Top 100 best Indian House designs model photos

Evergreen and top 100 best Indian house designs model photo gallery India especially Kerala state, a small state having lots of beautiful houses constructed throughout the state. Main funding is fund from outside like USE, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Iran, Iraq, USA, Canada and other countries. A big percentage of Kerala peoples working outside the … Read more

How to check passport details online?

CHECK YOUR PASSPORT DETAILS ONLINE   Passport – Check details online This is cool. This link takes you to the correct database just enter your name and country. It will show your passport copy with photographs .   Check the below link Click Here

SADIA CHICKEN COMPANY IN BRAZIL…..( HALAL)

sadia chicken company

Contact Sadia Chicken Company Phone numbers: Brazil: +55 (11) 4688-6301 USA: +1 (800) 860-2442 Other countries: +1 (412) 858-4600   This Food Company was created in Concórdia, Santa Catarina, Brazil. Its headquarters are also located in the same city. Sadia S.A. is a major Brazilian food producer. It is among the world’s leading producers of … Read more