ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളുടെ നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാനറാ ബാങ്ക്

ന്യൂഡൽഹി: ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമായി കാനറാ ബാങ്ക്. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ 2023 ഫെബ്രുവരി 3 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ചില നോൺ-ക്രെഡിറ്റ്, ഫോറെക്സ് സേവനങ്ങളുടെ നിരക്കുകളാണ് കാനറാ ബാങ്ക് പരിഷ്കരിക്കുന്നത്.

ചെക്ക് റിട്ടേൺ, ഇസിഎസ് ഡെബിറ്റ് റിട്ടേൺ ചാർജുകൾ, ശരാശരി മിനിമം ബാലൻസ്, ശരാശരി പ്രതിമാസ മിനിമം ബാലൻസ് എന്നിവ ഇല്ലാത്തത്, ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ചാർജുകൾ, ഇന്‍റർനെറ്റ് & മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് സേവന ചാർജുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിരക്കുകൾ വർദ്ധിക്കും. 

കാനറ ബാങ്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രകാരം, പ്രതിമാസം നാല് തവണ എടിഎം വഴിയുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ സൗജന്യമാണ്. കൂടുതൽ തവണ പിൻവലിച്ചാൽ ഓരോ പിൻവലിക്കലിലും അഞ്ച് രൂപയും ജിഎസ്ടിയും ഈടാക്കും.