തലപൊക്കി സ്വര്‍ണ വില; നിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ വില ഉയർന്നു. ഇന്നലെ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ സ്വർണ വില ഇന്ന് ഉയർന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ വില ഇന്നലെ 440 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് സ്വർണ വില പവന് 520 രൂപ ഉയർന്നിരുന്നു. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 39,880 രൂപയാണ്.

22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 15 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇന്നലെ പവന് 55 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്‍റെ വിലയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 10 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇന്നത്തെ വിപണി വില 4,120 രൂപയാണ്.

സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിയുടെ വിപണി വില 74 രൂപയായി. അതിന് മുമ്പ്, വെള്ളിയുടെ വില രണ്ട് ദിവസമായി ഉയർന്നിരുന്നു. ഹാൾമാർക്ക് ചെയ്ത വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. 90 രൂപയാണ്.