വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; ഗ്രാമിന് 5000 കടന്നു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ വില കുതിച്ചുയർന്നു. ഇന്നലെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണ വിലയാണ് ഇന്ന് കുതിച്ചുയർന്നത്. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ വിലയിൽ ഇന്ന് 400 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാന വിപണിയിൽ വീണ്ടും ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 40000 രൂപ കടന്നു. നിലവിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ വിപണി വില പവന് 40,080 രൂപയാണ്.

ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഇന്നലെ 50 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്‍റെ വില 5,000 രൂപ കടന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയും ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിക്ക് ഒരു രൂപ കൂടി. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ വെള്ളിയുടെ വിപണി വില 74 രൂപയായി. ഹാൾമാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇത് 90 രൂപയാണ് വിപണി വില.