സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളിലെ നിയമനങ്ങൾ 44% കുറഞ്ഞതായി സർവേ റിപ്പോര്‍ട്ട്

ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം നിയമനം കുറഞ്ഞതിനാൽ 2022 ൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സിഐഇഎൽ എച്ച്ആർ പഠനം. 2022 ജനുവരി-മാർച്ച് കാലയളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ കാലയളവിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലെ നിയമനങ്ങളിൽ 44 ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മികച്ച 60 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 60,704 ജീവനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പഠനം.

സുസ്ഥിരമായ ജോലി, ഉയർന്ന ശമ്പളം, മെച്ചപ്പെട്ട വർക്ക്-ലൈഫ് ശൈലി എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിനാൽ നിരവധി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജീവനക്കാർ മറ്റ് ജോലികളിലേക്ക് മാറുന്നതിന് ഈ മേഖല സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 64 ശതമാനത്തിലധികം പേരും സുസ്ഥിരമായ ജോലിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. 47 ശതമാനം പേർ തൊഴിൽ സുരക്ഷ ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയാണെന്നും 27 ശതമാനം പേർ മെച്ചപ്പെട്ട വേതനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും 26 ശതമാനം പേർ സ്ഥാപിത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ ആകെ 24 ശതമാനവും നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ 11 ശതമാനവും മാത്രമാണ് വനിതകളെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പഠനമനുസരിച്ച്, സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അതിജീവിക്കാനും പുരോഗമിക്കാനും നിരവധി തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, നിലവിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ മുൻപന്തിയിൽ തുടരുകയാണെന്ന് സിഐഇഎൽഎച്ച്ആർ പഠനം പറയുന്നു. ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വൈദഗ്ധ്യവുമുള്ള പ്രതിഭകളെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തിരയുന്നത് തുടരുകയാണെന്ന് സിഐഇഎൽഎച്ച്ആർ സർവീസസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ ആദിത്യ നാരായൺ മിശ്ര പറഞ്ഞു.