സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പുകള്‍ക്ക് നൂതന സേവനങ്ങളുമായി കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് കോമണ്‍സ് പദ്ധതി

കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് കോമണ്‍സ് പദ്ധതിയിലേക്ക് സേവനദാതാക്കളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് മിഷന്‍. സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾക്ക് നിയമ, സാങ്കേതിക, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലെ സേവനങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടുന്ന സേവന ദാതാക്കളുടെ പാനൽ തയ്യാറാക്കും.

സ്റ്റാർട്ട് അപ്പുകൾക്ക് എംപാനൽ ചെയ്ത വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. നിയമപരവും സാമ്പത്തികവുമായ സേവനങ്ങൾ, ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൽ, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കൈമാറ്റം, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ലൈസൻസുകളും വിതരണം ചെയ്യൽ, ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നെറ്റ് വർക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ഈ പദ്ധതി നൽകും.

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള വ്യക്തികളോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളോ ആയിരിക്കണം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ കെ.എസ്.യു.എം സേവന ദാതാക്കളായി എംപാനൽ ചെയ്യും.