ഇനിയൊരു എലി ഫ്രൈ ആയാലോ

 
ഇന്ത്യൻ എലി ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം..

Leave a Comment