ഇന്ത്യയിലെ സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി ആർബിഐ

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ). രണ്ട് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളും ഒരു പൊതു ബാങ്കും റിസർവ് ബാങ്കിന്‍റെ ഡി-എസ്ഐബി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ), സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ബാങ്കുകളായ എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എന്നിവയാണ് 2022 ലെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ ചില ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആഭ്യന്തര വ്യവസ്ഥാപിത പ്രാധാന്യമുള്ള ബാങ്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയുമാണ്. 

റെഗുലേറ്ററി ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന്, ഈ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ റിസ്ക്-വെയിറ്റഡ് ആസ്തികളുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ടയർ -1 ഇക്വിറ്റിയായി നിലനിർത്തണം. എസ്ബിഐ അതിന്‍റെ റിസർവ് ചെയ്ത ആസ്തികളുടെ 0.60 ശതമാനം ടയർ-1 ഇക്വിറ്റിയായി മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു, അതേസമയം എച്ച്ഡിഎഫ്സിയും ഐസിഐസിഐ ബാങ്കും 0.20 ശതമാനം മാത്രമേ മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടതുള്ളൂ.